Các gói lựa chọn
img-1

 

  1. Nhà ở/Căn hộ <150m2           Báo cáo sau 07 ngày khảo sát
  2. Biệt thự sân vườn >150m2    Báo cáo sau 10 ngày khảo sát
  3. Nhà đã xem                            Không báo cáo 
  4. Doanh nghiệp
  • Diện tích <150m2                 Báo cáo sau 07 ngày khảo sát
  • Diện tích 150-300m2           Báo cáo sau 07 ngày khảo sát
  • Diện tích 300-1000m2         Báo cáo sau 10 ngày khảo sát
  • Diện tích >1000m2               Báo cáo sau 15 ngày khảo sát
  
Hotline

Hotline

0986 363 131