Phong thủy

Phong thủy ứng dụng cho cuộc sống
Phong thủy nguyên là một bộ môn khoa học có từ hơn 4000 năm, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, khí và mạch nước ảnh hưởng đến đời sống họa phúc của con người.
  • 06 buổi
  • 14:00 - 16:00
  • Phong thủy
Phong thủy nâng cao 1
Phong thủy nguyên là một bộ môn khoa học có từ hơn 4000 năm, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, khí và mạch nước ảnh hưởng đến đời sống họa phúc của con người.
  • 06 buổi
  • 18:15 - 20:15
  • Phong thủy
Hotline

Hotline

0986 363 131